1937/0430:2
LENNBLAD, SVEN, född 1914-08-11 i Halmstad, död 1973-09-29 i Bjursås, son till läroverksadjunkten Gustaf Alfred Pettersson och Hulda Elida Hellsten.

Gift 1944-10-21 med sjuksköterskan Gunvor Gustavsson, Helsingfors, född 1914-08-13 i Finland, dotter till Axel G. och Olga Malmström.

Barn födda i Falun:
Sten f 1946-01-28, Lars f 1952-06-14, Britta f 1950-12-28

Student i Göteborg 1934-06-01.

Officersaspirant vid Hallands regemente s.å. 06-12
Officersaspirant vid Dalregementet 1935-06-12
Fänrik 1937-04-30, Löjtnant 1939-04-13, Kapten 1945-05-01

Plutonchef vid fältförband mars — april 1940
Kompanichef för fältkompaniet 7./I 43, januari till juni 1941
Elev vid Infanteriskjutskolan sommaren s.å.
Bataljonsadjutant vid fältorganiserade bataljonen, I./ I 13 senhösten 1941
Chef för fältorganiserat kompani 1942

Avsked ur svensk tjänst 1942-10-23 för tjänst i Finlands armé.
Kompanichef vid JR 13, ett svenskspråkigt förband vid Svirfronten.
Han blev sårad i februari 1943 men var snart åter i tjänst. Vid den stora ryska offen-
siven i mars s.å. sårades L. svårt under ett motanfall 04-01. En kula hade trängt
genom skallen bakom pannbenet. Förutom tidigare tilldelade Finlands Frihetskors
av 3. och 4. klass erhöll L. nu dess 4. klass med svärd och eklöv.

Återinträde som löjtnant på aktiv stat 1943-08-13

Kompanichef vid utbildningskompanier 1945-1950 och 1953-1958
Mobiliseringsofficer vid Falu-Mora försvarsområdesstab 1950-1953
Ställföreträdande bataljonschef för II. bataljonen 1958-59
Tjänst vid svenska övervakningsavdelningen i Korea från maj till november 1959
Chef för kasernkompaniet 1961

Avsked med inträde i reserven 1964-10-01 och fortsatt placering i arvodestjänst vid
Kasernkompaniet

Major i reserven 1972-07-01

Sven Lennblad opererades i Finland efter sin svåra skada. På konvalecentsjukhu-
set träffade han sin blivande maka. Han fick en silverplåt inplacerad som ersättning
för pannbenet. Vid temperaturförändringar gjorde hans skada sig ibland påmind
genom svår huvudvärk. Han var en intresserad ryttare och var under många år sek-
reterare i Dalregementets kamratförening. Hans sista tid förmörkades av svår sjuk-
dom.

Läs Svens anteckningar från kriget i Finland