Någon gång på 1800-talet började man tilldela beväringarna inskrivningsböcker där deras tjänstgöring dokumenterades efter hand. Böckerna innehöll därutöver en mängd administra föreskrifter samt utdrag ur värnpliktslagen och strafflagen. Bland annat kan vi utläsa hur man höll reda på de värnpliktiga genom kompanivisa mönstringar VARJE ÅR. Systemet med inskrivningsböcker bibehölls under hela 1900-talet.

Två gamla inskrivningsböcker har välvilligt donerats till Dalregementets museer av Lars Gren (se personartikel).

1/ Lars morfar: 151 161/1886 Skomlars Daniel (Ersson) Skoglund

2/ Lars far: 485 58/1920 Carl Ragnar Gren

Läs mer här om inskrivningsnummer

I utdrag visar vi här nedan hur mönstringarna reglerades. Notera också att den värnpliktige inte fick byta bostadsort utan att anmäla detta för befälet i det kompaniområde som han flyttade från och i det kompaniområde som han flyttade till. Även när man avsåg att vistas mer än två månader utanför kompaniområdet skulle detta anmälas till befälet.

Vi börjar med Lasses morfar:

Och så fortsätter vi med Lasses far: