Identifiering av beväringar (från 1901 värnpliktiga) med hjälp av inskrivningsnummer

1813 skedde den första beväringsmönstringen till den nya Allmänna beväringsinrättningen som utgjorde en förstärkning av den indelta armén. Redovisning, d v s rullföring, skedde vid respektive stamkompanier inom vilkas områden beväringskontingenterna var inskrivna. Man upprättade så kallade beväringsmönsterrullor.

1885 indelades landet i 31 inskrivningsområden som var anknutna till infanteriregementena. Inskrivningsområdena indelades i bataljonsområden som i sin tur indelades i kompaniområden. Inskrivningen gjordes årligen per kompaniområde i samband med mönstring.
Rullföringen skedde i inskrivningslängder där beväringarna identifierades med inskrivningsnummer. Exempel  236 157/98 betyder att sagde beväring tilldelats löpnummer 236 och inskrivits i kompaniområde (KO) 157 (Livkompaniet) år 1898.

Inom Dalregementets inskrivningsområde (IO) fanns  157 Livkompaniområdet, 158 Västerdals kompaniområde, 159 Gagnefs kompaniområde, 160 Gustafs kompaniområde, 161 Leksands kompaniområde, 162 Orsa kompaniområde, 163Mora kompaniområde, 164Rättviks kompaniområde

1901 avskaffades indelningsverket och vi fick allmän värnplikt och därmed en värnpliktsarmé. Inskrivningsområdet bytte namn till Kopparbergs inskrivningsområde (IO 13) och indelades fr o m 1902 i tre rullföringsområden; 57 Falu västra rullföringsområde, 58 Falu östra rullföringsområde, 59 Mora rullföringsområde.

1942 avskaffades rullföringsområdena och inskrivningarna administrerades därefter inskrivningsområdesvis
1953 ersattes inskrivningsnumren av folkbokföringsnummer
1969 avskaffades inskrivningsområdena och landet indelades i tre värnpliktskontor

Beväringsmönsterrullor, inskrivningslängder, stamrullor m m förvaras i Krigsarkivet.

Här nedan följer ett par exempel på inskrivningsnummer med tillhörande soldater

Här ovan ser vi ett par sidor ur en inskrivningsbok från 1894,
d v s från indelningsverkets tid.
Webmasters morfar inskrevs då som det årets beväring nummer 67
vid Västerdals kompani (KO 158) eftersom han var född och
boende i Dala-Järna, eller Jerna socken som man skrev på den tiden.
Kompanichefen, Ludvig Frieberg, blev för övrigt två år senare pappa
till Axel som också blev officer på Dalregementet och gift med
konstnären Carl Larssons dotter Kersti.
Och där har vi som av en händelse en koppling till Sundborn
där innehavaren av vidstående terminslönebok var
både född och boende.
Han blev dessutom så småningom svärfar till allas vår Webmaster.
Nils Sjögren inskrevs 1941 som vpl nr 334 vid

Falu östra rullföringsområde (58)