I Dalregementets personhistoria del 1 (1984) kan vi läsa följande om personhistorieverkets färdigställande:

" På initiativ av översten John Crafoord kallade dåvarande regementschefen, översten av 1. graden Clarence Jonsson, till ett möte hösten 1981 för att ta ställning till hur man skulle förfara med Engelbrekt Flodströms efterlämnade arbete. Det beslöts enhälligt att en kommitté skulle bildas med syfte att fullfölja arbetet. Den är sammansatt av representanter ur bland annat regementet och dess kamratförening, landsting, kommun och näringsliv. "
- - - - - - - - -
Efter 14 år hade ett personhistorieverk i fyra delar färdigställts, omfattande tiden 1542-1949. John Crafoord ingick hela tiden i både arbetsutskottet och projektgruppen.

John avled 97-årig 2021-03-15
Tisdagklubben saknar sin mångårige vän.
Här nedan följer hans personartikel ur del 4 av personhistorieverket

i

1945/0901:3
CRAFOORD, CARL JOHN PERCIVAL, (Adliga ätten nr 743), född 1924-06-01 i Stockholm, Johannes förs., son till översten Carl-Gustaf C. och Elsa Octavia Kristina Kumlin samt ättling i tionde led till kaptenen Jacob C. (1621/1300:3)
Gift 1951-07-01 i Siljansnäs med Karin Maria Liss, född 1925-03-20 i Mora, dotter till kantorn och folkskolläraren Axel Emanuel L. och folkskolläraren Gerda Korning samt syster till kaptenen i Dalregementets reserv Gunnar L. (1953/0901).
Barn:
Maria Christina f 1952-09-22 i Falu Kristine
Carl John Göran f 1959-07-09 i Östersund

Student i Stockholm, Nya Elementar, 1942-04-29
Officersaspirant vid Svea livgarde s.å. 05-18.
Transport till Dalregementet 1944-05-07 Fänrik vid regementet 1945-09-01
Elev vid Ridskolans körkurs 1947 Löjtnant 1947-10-01
Elev vid Infanteriskjutskolan 1949-50 och vid Krigshögskolan 1953-55 Plutonchef på regementet 1955; tjänst vid utbildningsavdelningen 1955-56 Generalstabsaspirant 1956-59
Kapten 1958-10-01

Kapten vid Generalstabskåren 1959-04-01 med placering som sektionschef vid II. militärbefälsstaben (Östersund). Kapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1962­10-01 med placering som kompanichef. Major 1964-01-01 med placering som bataljonschef. Major i Generalstabskåren 1964-07-01 med placering som lärare vid Militärhögskolan. Överstelöjtnant i Generalstabskåren 1966-10-01 med bibehållen placering. Överstelöjtnant vid Hallands regemente 1967-10-01 med placering som bataljonschef och senare utbildningsofficer. Överstelöjtnant i Generalstabskåren 1969-10-01 med placering vid Militärhögskolan som chef för armens allmänna kurser; från 1972-04-01 som chef för armélinjen. Överste i Generalstabskåren 1972-10-01.

Överste i Dalregementet 1975-07-01 med placering som försvarsattaché i Helsingfors. Överste i Generalstabskåren 1979-04-01 med placering som stabschef och ställföreträdande chef vid Militärhögskolan.

Avsked 1983-10-01 med ett års förtidspension och inträde i reserven.
Utträde ur reserven 1994-10-01

John Crafoord var från 1983-06-01 till 1991-09-30 slottsfogde på Gripsholms och Strömsholms slott. Från 1980 engagerade han sig som lärare vid internationella militära kurser för officerare och militärjurister i folkrätt i Sanremo, Italien, i Genve och i Polen. Han tog 1980 initiativet till att Engelbrekt Flodströms arbete med Dalregementets Personhistoria skulle fullföljas ( Se del I, sid 9 m fl) Han har varit projektledare för verket och deltagit i arbetet med alla delarna.
Kon:sGM8 m serafb, KFVRO.