1912/1231:2
VON UNGE, CASPER HENNING, (adliga ätten nr 1465), född 1890-09-29 i Åmål, död 1969-01-26 i Vällingby, son till häradshövdingen Ernst Casper von U. och Edith Larsson.
Gift 1: 1918-03-23 i Falu Kristine förs., med Sigrid Catharina Elisabeth Hårle­man, född 1894-08-28 i Vansbro, Järna förs., Kopparbergs län, död 1947-07-12 i Stockholm, Essinge förs., dotter till stationsinspektoren Paco Albrecht H. och Frida Lydecker samt nära släkt med kaptenen Carl H. (1909/1231:4). och kusin till hans fru.

Gift 2: 1952-05-11 med fil. mag. Margarete Kleiner, född 1915-09-16 i Uppsala, död 1957-09-25 i Stockholm, Essinge förs., dotter till tjänstemannen Albert Garcon K. och Ellen Pettersson.

Barn i första äktenskapet:
Margareta f 1919-06-10
Ernst Magnus f 1921-07-11, kapten i Livgardets dragoners reserv Nils Paco f 1923-12-22, förvaltare vid Svea ingenjörregemente
Student i Västerås 1910, officersvolontär vid Värmlands regemente s.å. 06-12
Transporterad till Dalregementet 1911-07-17
Distinktionskorpral 1911-09-28, fanjunkare 1912, Underlöjtnant s.å. 12-31, Löjtnant 1916-04-05
Trängofficerskurs vid Norrlands trängkår 1916-17
Elev vid Infanteriskjutskolan 1917
I olika omgångar specialutbildning i kulsprute- och granatkastartjänst Kompanichef för 9. kompaniet 1927
Kapten 1927-12-09
Överförd tvångsvis på övergångsstat från 1928-01-01
Tjänstgöring vid fältförband ( se nedan ) 1939-1945
Avsked med inträde i reserven 1940-10-01
Utträde ur reserven 1955-10-29.

von Unge tjänstgjorde under hela beredskapstiden. Han var först chef för 3. kom­paniet I 13 i Norrbotten och därefter — kallad "Särnakungen" — chef för gränsbevakningsförbanden i Särna för skyddet av Dalarnas gräns mot Norge.
von Unges särpräglade sätt att föra befäl gav upphov till många historier, främst rörande kontroverser med överordnade och myndigheter. Särskilt ryktbar blev hans skrivelse till Krigskassaavdelningen nr 69. Denna hade i efterskott riktat anmärkning mot att han som kompanichef i Norrbotten inköpt dricks- och spetsglas på Kronans bekostnad. Hans utförliga protest mot denna anmärkning återges i sin helhet i "Med Dalkarlar i Fält" (C. Laurin). Den återspeglar med humor och satir författarens upprördhet mot krigskasseavdelningens småskurna syn på förhållandena under beredskapsvintern då kompanichefen delade "ett kallt och dragigt rum med tre officerare och tre underofficerare". Skrivelsen slutar:"—När mobiliseringen en gång upphör, kunna glasen försäljas, varvid kronan kan räkna med att återfå en stor del av deras inköpsvärde. "

Han var "måttlig demokrat men hederspascha", värdesatt av sina kamrater bland befälet lika mycket som av sina förra värnpliktiga"
(Falu-Kuriren 1960-09-27 vid hans 70-årsdag)