1941/0415:2
LUNDBERGH, HANS PER NILS JONAS, född 1918-10-06  i Stockholm, Matteus förs., son till bankkamreren Ivar Rudolf Kristofer L och Olga Johanna Hedenström.

Student i Norra Latin, Stockholm, 1938-05-11. Officersaspirant vid Hallands regemente så. 05-27.
Transport till Dalregementet 1939-08-11.
Extra ordinarie fänrik vid Dalregementet 1941-04-15.
Lärare vid kurser för luftvärnsgruppchefer och landstormsofficerare vid V. skolbataljonen (L 21) i Härnösand 1941-42.
Plutonchef vid 113 depå 1942-43.
Löjtnant 1943-04-06.
Elev vid Krigshögskolan 1948-50.
Kapten 1949-10-01.
Tjänst vid utbildningsavdelningen 1950-1953.
2. lärare i taktik och truppföring vid infanteriets och kavalleriets officersskola 1953-04-01 till 1956-10-01.
Kompanichef på regementet 1956-1960.
Major vid Västernorrlands regemente 1960-07-01 med placering som stabschef och bataljonschef samt från 1962-10-01 som stabschef vid Falu försvarsområdesstab.
Överstelöjtnant och ställföreträdande regementschef vid Dalregementet 1966-10- 01 med placering som utbildningsofficer.
Avdelningschef vid Arméstaben 1969-12-10.
Tjänstledighet 1973-04-01 för medverkan som sekreterare och senare huvudsekreterare i Försvarets Fredsorganisationsutredning samt tjänstgöring 1978-1979 vid Försvarsdepartementet.
Avsked med inträde i reserven 1979-04-01.
Utträde ur reserven 1983.


Efter avskedet ur aktiv tjänst flyttade Lundbergh till sin släktgård Djurkälla i Borghamn, Västergötland, och skötte den själv några år.
Såväl under sin aktiva tid vid Dalregementet som långt därefter engagerade L. sig för kamratföreningen och regementet samt intresserade sig för dess äldre och nyare historia. Han visade på vägar att förena traditioner med nutida verksamhet. I det syftet verkade han för att utbildningskompanierna skulle bära de gamla sockennamnen och ha egna sockenfanor. Han arbetade som redaktör och skribent vid förnyelsen av kamratföreningens tidskrift “Armborstet” och ledde dess ombildning till årsböcker av hög kvalitet med inriktning inte bara på militärhistoria utan också på kulturhistoria och samhällsutveckling. I samband med denna verksamhet utförde han en betydande militärhistorisk forskning, som uppmärksammats och belönats med Vasaorden.
I föreliggande personhistoria har han svarat för de olika delarnas inledande, sammanfattande översikter. Även kring sin släktgård och inom Vadstena kommun har Hans Lundbergh gjort framstående kulturhistoriska forskarinsatser 1993 erhöll han “Gamla Vadstenas” kulturpris.
I slutet av 1950-talet engagerade Lundbergh sig politiskt och var 1958-60 och 1962 -70 ordförande i Falu högerförening, 1. vice ordförande i Dalahögerns länsförbund, ordförande i dess förbundsstyrelses arbetsutskott, landstingsman, medlem av stadsfullmäktige, ordförande i Kristine kyrkofullmäktige och ledamot av Falu samfällda kyrkofullmäktige. 1980 blev han ordförande i Vadstena moderata samlingspartis förening och blev medlem av kommunfullmäktige mm.
----------------------------------------------------------------
Hans Lundbergh avled 2009-12-22 på Djurkälla Gård i Östergötland,