I dag, den 15:e december 2020, har Riksdagen beslutat i enlighet med Försvarsutskottets förslag.

DALREGEMENTET SKALL VAKNA UR SIN TJUGOÅRIGA PÅTVINGADE TÖRNROSASÖMN.
Dalregementsgruppen, Kamratföreningen, Museiföreningen, Tisdagsklubben och alla vi som sympatiserat med och stött verksamheterna har under tiden vårdat våra minnen, traditioner och vänskapsband. Och nu kom belöningen.

Beslut

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

  • ett övergripande mål för totalförsvaret
  • nya mål för det militära och civila försvaret
  • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
  • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
  • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag. Bifall till motioner om ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda den moderna civilpliktens utformning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

 

Så här såg det ut; regeringsförslaget som riksdagen röstade ja till:

11.Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2021–2025 återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå, med utbildningsdetachementet i Östersund, som egna organisationsenheter, med inriktningen att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå återinrättas senast 2022 och når full kapacitet i perioden 2026–2030 (avsnitt 8.4).