Månadens föremål  -  november 2017

Två brevlådor av olika ålder för fältpost. Vid varje kompani i fält fanns ett fältpostombud som tog emot soldaternas post till hemorten och vidarebefordrade den och delade ut inkommande post.

Läs mer längre ned.

  Se också oktober 2010


Fältpost var det svenska totalförsvarets postdistribution i krig. Fältpost kunde även organiseras av Posten vid större förbandsövningar och följde då samma planer som gällde vid mobilisering och krig.
Fältpostverksamheten upphörde 2008.

Fältposten räknade sitt grundande i den postgångsorganisation som infördes 1628 av Axel Oxenstierna under polska kriget. Särskilda svenska postkontor, varav ett bl.a. upprättades i Leipzig, fick stor betydelse, inte bara för manskapet utan även för underrättelseverksamheten.
Formell fältpost organiserades under 1800-talet och den första fältpoststämpeln kom 1871. Post till fältförband sorterades vid s.k. fältpostcentraler som var särskilda sorteringskontor skilda från de vanliga postkontoren. Istället för att skriva ut krigsförbandets fullständiga adress, vilket skulle kunna röja dess identitet (och exakta position) skulle brev och försändelser adresseras till särskilda fältpostnummer. Dessa var fyrsiffriga i fred och femsiffriga i krig.

1908 fick Försvarsmaktens personal sig tilldelat tjänstefrimärken eller tjänstebrevkort då fältpost fanns organiserad. Från 1914 fanns särskilda militärbrev och militärpostkort. Från 1916 kunde även dessa särskilda försändelser användas av de inkallades anhöriga. Sedan 1929 fanns i fältpostkuvertet ett särskilt svarsmärke inkluderat vilket de anhöriga kunde använda vid korrespondens. Ett svarsmärke gällde då för en vikt om högst 500 g.

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se