Vi gör ett utdrag ur nedanstående publikation och tillåter oss att spekulera lite kring innehållet i ett fältmarketenteri. I våra dagar, d v s 70 år senare,  lär inte tobaksvarorna  längre räknas som upplivande och oskadliga njutningsmedel och hängselstroppar är knappast längre att räkna som nödvändighetsartiklar. Vet du förresten vad en hängselstropp är?
 

Vid varje kompani (motsvarande förband) i fält anordnas marketenteri med uppgift att mot ersättning tillhandahålla upplivande, oskadliga njutningsmedel och nödvändighetsartiklar samt vissa livsförnödenheter, genom vilka truppen kan förskaffa sig ett extra tillskott i förplägnaden. Försäljning får endast ske mot kontant betalning. Marketenterivarorna medföras på trossens fordon till den sammanlagda vikt, som fältutrustningslistorna fastställa. Den första uppsättningen av marketenterivaror tilldelas vid mobilisering förbandet på utrustningsorten. ……………….
Vid uppehåll i krigsrörelserna och under rastdagar kan marketenteriutrustningen tillfälligtvis ökas, enär hänsyn då icke behöver tagas till fordonens belastning. Sålunda kan då, allt efter ortens tillgångar, årstid m m, marketenteriet lämpligen tillhandahålla även bröd, färsk frukt, kaffebröd, läskedrycker, mjölk, safter, smör, smörgåspålägg m m.
Marketenteriet handhaves under förbandets chef av en marketenterinämnd bestående av en underofficer (furir) som marketenteriföreståndare och ordförande i nämnden, kommissarien som redogörare och en bland manskapet uttagen menig som försäljare (marketentare) samt två övriga ledamöter. Marketenteriföreståndaren, redogöraren och marketentaren beordras av kompanichefen, övriga väljas av förbandets manskap. Av nämnden fattade beslut skola underställas förbandschefen för fastställelse.
 

Förplägnadstjänst.
Exempel på varor vid ett skyttekompanis marketenteri.
 

Matvaror o d.

 

 

     
Frukt, torkad (fikon, katrinplommon, russin o d) kg 2,00
Kaffe, rostat och malet » 1,50
Socker, bit- » 2,50
Sötsaker (choklad, karameller o d) » 4,00
     

Tobaksvaror.

   
     
Cigarrer st 100
Cigarretter » 2 500
Cigarrcigarretter » 100
Snus kg 0,4
Tobak rök » 2,5
     

Diverse varor.

   
     
Hängselstroppar st 25
Papper, post-, med kuvert » 200
Pennor, blyerts » 24
Sydon sats 5
Toalettartiklar av olika slag » 2
Tändstickor pkt 5
Diverse emballage m m kg 1,5
     

Satsens vikt 25 kg.
Medföres på tältfordon (-tross).

   


Detta är en hängselstropp