Det enda svenskspråkiga förbandet i Finland, Nylands Brigad , ligger i Dragsvik strax öster om Ekenäs vid Finska viken. Brigaden och dess Gille (kamratförening) ger gemensamt ut en tidning med fyra nummer om året – Fanbäraren . I nummer 1/2014 vänder sig brigadchefen till de utryckande beväringarna med nedanstående ord som stämmer till eftertanke. Läs själv och döm. I Sverige har vi lagt värnplikten i malpåse och har svårt att skrapa ihop en yrkesarmé. Så gör man inte i Finland men där har man ju erfarenhet av vad friheten är värd.

Brigadchefens tal:
Beväringstjänsten är viktigt försvarsarbete

Rekrytskedet är igen till ända. Våra nya jägare och elever är på god väg i sin utbildning till duktiga soldater. Snart blir ni reservister. En del av er fortsätter och blir yrkesmilitärer. Tillsammans bildar ni rikets trupper. Ofta tänker man att det är det här som utgör kärnan i beväringstjänsten. Det är bra att någon gång fundera litet djupare över varför vi har beväringstjänsten i Finland. Vad är det vi eftersträvar med den? Varför inte en annan lösning?

Då man söker grunderna för vår lösning måste man se på vårt land. Finland är ett vidsträckt land. Vår befolkningsgrund är dock liten. Såsom alla andra stater i världen behöver vi en försvarsmakt för att kunna trygga vår territoriella integritet och vår statliga självbestämmanderätt. För den behövs i sin tur soldater. Vårt territoriums omfattning förutsätter hundratusentals soldater. Men vi lever inte enbart av försvarsförmåga. Vi måste också sköta den statliga ekonomin. Det här betyder att vi behöver människor som arbetar och producerar ekonomisk nytta för vår stat och våra medborgare. Också för det behövs det hundratusentals människor och t.o.m. mera. Det är, sett ur den manliga befolkningens synvinkel, till stor del fråga om samma människor. Det låter som en svår sak att pussla ihop och det är det förstås.

Vi kan inte upprätthålla en yrkesarmé om hundratusentals soldater på samma sätt som de stormakter vilkas befolkning omfattar tiotals miljoner människor. Vi klarar inte av det utgående från vare sig vår befolkningsmängd eller vår ekonomiska stabilitet. Det måste alltså finnas någon annan metod. Det enda systemet som gör det möjligt för oss att ha en försvarsmakt som omfattar hundratusentals tillräckligt väl utbildade soldater, men som samtidigt håller kvar dessa soldater i det civila arbetslivet, är allmän värnplikt. Alltså vårt eget system, vars viktigaste skede är beväringstjänsten.

Beväringstjänsten är alltså en viktig stöttepelare för vår nations tillvaro och en stark grund för vårt rikes existens och utveckling. Det är fråga om Finland. Därför har vi beväringstjänst.

Tack till er beväringar för att ni tjänar ert land här i Nylands brigad och på andra håll inom försvarsmakten och känner ansvar för ert eget land, Finland!