I vårt arkiv finns en praktbok i skinnband med guldtryck.
Den mäter 33 x 24 x 3½ cm och väger 2½ kg

Boken är tryckt i Göteborg men papperet kommer från Dalarna.

Boken är ett porträttgalleri över "ledande män och kvinnor" i Dalarna interfolierat med några vyer från respektive ort. I företalet påpekas att studiet av denna bok "bör vara lärorikt från psykologisk och rasbiologisk synpunkt". Något klokare har vi kanske blivit så här 89 år senare.

Inledningsvis redovisas ett antal regionala institutioner som Länsstyrelsen, Justitiestaten, Häradsskrivare, Landsfiskaler, Riksdagsmän, Landsting, Dalregementet, Landstormsbefälhavare, Provinsialläkare, Skogsstaten, Skogsvårdsstyrelsen, Länsskogvaktare, Hushållningssällskapet, Veterinärer, Lantmäteristaten, Dalälvarnas flottningsförening, Dalarnes Jaktvårdsförening.

Från avsnittet om Dalregementet visar vi här en sida med fanjunkare. Mera av Dalregementsmaterialet kommer att användas i andra avdelningar på vår hemsida.

Dalregementets personal har alltid förekommit även på andra än militära poster i samhället. En ganska ovanlig syssla hade översten Adolf Robert Krautmeyer (fosterson till Dalregementets chef 1874-1885 H D Krautmeyer) efter sin övergång på reservstat. Han förordnades 1920 som överkontrollör vid maltdrycks- och brännvinstillverkningen inom Kopparbergs och del av jämtlands län. Därför redovisas han i boken på en "diversesida" tillsammans med t ex en länsjägmästare, en fattigvårdskonsulent och en bergmästare.

Falu stad redovisas detaljerat med magistraten, polisväsendet, stadsfullmäktige, drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen, Kristine församling, Falu högre allmäna läroverk, Falu folkskoleseminarium, Ementarläroverket för flickor, Landstingsseminariet, Bergsskolan, Folkskolestyrelsen, Länslasarettet, Banker samt betydande personer inom handel, hantverk och industri med mera.

Dalarnas övriga städer och kommuner redovisas därefter med sina politiker och tjänstemän och övriga betydelsefulla personer.

Boken omfattar cirka 3800 personer med foto och personuppgifter som namn, födelsedatum, hemort, titel, yrke, offentliga uppdrag.

Liknande böcker som givits ut i Dalarna är till exempel "Från sockenstämma till storkommun 1955" och "Porträttgalleri från Dalarna 1935"

Många av de som förekom i en sådan bok köpte naturligtvis ett eget exemplar varför försäljningssuccén torde ha varit given.