Ur Svenskt biografiskt handlexikon (1906)

Nyblæus, Gustaf, militär, gymnast, skriftställare.
Född i Stockholm d. 23 mars 1816.

Föräldrar: justitierådet Gustaf Nyblæus och Hedvig Gustafva Törneman.

Efter att vid aderton års ålder i Uppsala ha aflagt studentexamen, ingick N. såsom underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1836 och blef två år därefter underlärare vid Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm.
Förflyttad som löjtnant till Dalregementet 1841, förordnades han året därefter till fäktmästare vid Lunds universitet och var samtidigt gymnastiklärare vid Lunds katedralskola.
Efter att 1855 hafva befordrats till kapten vid Dalregementet, anställdes han 1862 såsom föreståndare för Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm,
blef s. å. major i arméen, 1864 öfverstlöjtnant med afsked ur Dalregementet och öfverste i arméen 1872.
Under åren 1850 och 1852 företog han resor till flera europeiska länder för att taga kännedom om den gymnastiska undervisningen vid arméer och läroverk samt besökte 1869 Schweiz, för att studera därvarande kadettväsende och skolornas krigsbildning.
Ledamot af kommittén för omarbetande af infanteriets exercisreglemente samt instruktion för gymnastik och bajonettfäktning 1869–72.
Ledamot af riksdagens Andra kammare för Stockholms stad 1873–75.

I ungdomen utgaf han tvänne mindre diktsamlingar: Harposlag 1846 samt Johan Banér, dikt i fem sånger 1848.
Redan 1840 hade han emellertid diktat Dalkarlssången (»Jag vet ett land»), hvilken buren af O. Lindblads musik, utgör en våra mest kända och omtyckta fosterländska sånger.
Senare afhandla hans arbeten uteslutande gymnastiska och militära ämnen; de viktigaste af dem äro:
Om det svenska infanteriet och vilkoren för dess stridbarhet
1856,
Undervisning i Gymnastik efter Ling 1847,
Något om gymnastik och vapenöfning, såsom medel för allmän uppfostran 1863,
Om krigisk uppfostran, folkbeväpning och armé 1867,
Anvisning för undervisningen i gymnastik och vapenöfning för folkskollärareseminarier och folkskolor 1867,
 4:e upplagan med titel Handledning i gymnastik och vapenöfning vid folkskollärareseminarier och folkskolor 1880,
Stå och gå. Grunden för praktisk krigsutbildning I, 1867.
Text till Scener ur indelta soldatens lif 1868,
Om försvaret af vår frihet och själfständighet. Politiskt-militära betraktelser af en svensk officer 1871,
Några drag ur den indelta soldatens lif 1871,
Om allmänna värneplikten 1873,
Handledning i gymnastik och vapenföring vid folkskollärareseminarier och folkskolor 1873,
Militärgymnastik eller den allmänna gymnastikens användning för militärisk utbildning 1881,
Plastiska kroppsöfningar. Grunddrag till estetisk gymnastik 1882,
Om frigymnastiken och den gymnastiska metoden s. å.
Om anfall och försvar var titeln på en af honom 1887 utgifven skrift, hvari han framställt allmänna principer för fäktning och krigföring.

1890 sammanförde N. i Vers och Prosa sina skrifter å skilda områden.
Död i Stockholm d. 6 okt. 1902.

Gift 1844 med Hedvig Karolina Norström.