Vi visar ett drygt 200 år gammalt dokument, en i och för sig alldaglig kompaniorder.
Styrkan som fänrik Hedborg förde befäl över var tydligen utgrupperad i fyra byar i Stockholmstrakten varför ordern sändes på cirkulation på något sätt för att återvända kvitterad till fänriken.
Telefon telegraf, e-mail? Nej, det handlade nog om apostlahästarna eller möjligen en riktig häst med ryttare.
Dokumentet har skänkts till museiföreningen av övlt Gunnar Ekström (1944/0901:4)

Klicka här för att se själva handskriften.

Webmasters tolkning av ordern samt några nedslag i personhistorien följer här:

 

Compagnie Ordres af den 9. Februari 1809

1o Under Officerarena skall sjelfa visitera manskapets qvarter 2ne gångor i veckan och där emellan Corporalerne, för at dageligen hafva en allvarlig tillsyn öfver manskapet och tillhålla det renhet och snygghet bibehålles hoss dem, samt äfven i qvarteren

2o När någon af manskapet blifver sjuk och inpolleteras på sjukhuset så skall den proviant som tillhör Provianterings Termin vägas och mätas samt medfölja en förteckning på den samma hvilken lämnas til secreteraren Munthe och qvitteras af honom

3o Fourier Setterblom och 10 man skall i morgon bittida kl. 8 vara vid Dalarö för att vara behjelplige vid provianteringen.

Circulera och påskrifves
Qvarteret Vinnocks (?) by som ofvan

And Hedborg
Fändrick och Befälhafvare vid Commenderingen

varit vid Mörby Expedierat I.E.W------ (?)
            Väsby Expedierat ----- (?) Setterblom
            Småhamra Expedierat J.E. Warnström
            Lennock Expedierat O Höglund Fanjunkare
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
I personhistorien kan vi läsa nedanstående

1808/0516 HEDBORG, ANDERS
Fanjunkare vid Dalbrigaden 1808-05-16 med placering vid II.bataljonen 2.kompaniet,
befordrad till fänrik s.å. 06-02. Hedborg följde bataljonen under dess tjänst vid garnisonstrupperna i Stockholmsområdet och var bl.a. chef för en bevakningsstyrka på 56 man i Österhaninge och Tyresö 1809-01-25.
Var som fänrik chef för den reducerade bataljonen när den upplöstes i Hedemora 1809-10-13.

1808/0509:35
WARNSTRÖM, JOHAN ERIK
Av brigadchefen antagen till underofficer Dalabrigadens II.bataljon 1808-05 -09. Följde bataljonen som ingick i garnisonstrupperna i Stockholmsområdet.
Var förare när bataljonen upplöstes i Hedemora 1809-10-13.

1808/0509:19
HÖGLUND, OLOF
Underofficer vid Dalabrigaden 1808-05-09, befordrad till fanjunkare s.å. 06 -11 och placerad vid II.bataljonen 2.kompaniet s.å. 07-04.
Tjänstgjorde vid bataljonen under kommenderingen till garnisonstrupperna i Stockholmsområdet 1808-1809.

SETERBLOM har vi tyvärr inga uppgifter om.