Den välkända Stenbocksmarschen, som sedan 1939 är Dalregementets marsch och som enligt traditionen i denna egenskap även varit i bruk före 1867, har tidigare tillskrivits Magnus Stenbock, Dalregementets chef i början av 1700-talet.
Anledningen till detta var helt enkelt att denne förmodligen skrivit texten till marschen: “Marsch bussar gån på uti Herrens namn”, och det var ju dessutom förr så att man gärna angav “kändisar” som kompositörer, helst furstliga, men i brist på dylika kunde man låta sig nöja med en fältmarskalk.

Numera torde man vara tämligen ense om att kompositör var gardeshautboisten Olof Lindsteen (stavningen med ett eller två e växlar), född omkring 1675 och död 1745.

Denne Lindsten var dessutom skald och skrev 1716 en text till “Den gamla Guardes-marschen”, återgiven i Hansellis Samlade vitterhetsarbeten. . . . . . . . . . . . .
Den marsch som där åsyftas kan inte vara identisk med Kongl Lifgardets marsch ....... I Kungl Svea livgardes historia...... anges den senare vara komponerad av gardeshautboisten Johan Lindsten redan på 1680-talet.........  Att det skulle röra sig om samma person Lindsten i de två fallen (som Pihlström tror i Dalregementets historia) är väl knappast troligt med det tidsavstånd det rör sig om. Däremot är det naturligtvis mycket möjligt att det rör sig om far och son; att yrket gick från far till son var ju vanligt .........

Som ett kuriosum kan återges den kostliga motivering för Stenbocks kompositörsskap beträffande Stenbocksmarschen som Anton Pihlström anför i Kungl Dalregementets historia III, Stockholm 1906, p 48, nämligen att det får räcka för Olof Lindstens del att ha gjort den omnämnda “Gardies marschen”.  Annars brukar väl det faktum att vederbörande komponerat även andra marscher anses tala för att han kan vara kompositör även i det aktuella fallet, såvida inte något i själva  kompositionerna motsäger det.

LS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
och mycket riktigt så finns det en fotnot i historieverket men den har inte riktigt samma lydelse som skribenten ovan påstår:
 "Marschen i fråga finnes utgifven i tryck uti "Svenska skolkvartetten" andra samlingen, 4:e uppl., där den utgör stycket nr. 67. Såsom kompositör angifves därstädes gardes-hautboisten Olof Lindsten. Sannolikt är det emellertid endast den ofvan omnämnda "Gardies marschen" som af honom komponerats.
Utg:s anm."