April 2023 Månadens föremål
Förbandstecken m/60 för Dalregementet

 

Ur Armémusei samlingar

Ordning och reda ska de' va'. Försvarsministern, Sven Andersson, fastställde Dalregementets förbandstecken för Dalregementet.
- - - - - - - - - - - - - - -
För den vetgirige klargör Wikipedia begreppen kommandoexpedition och kommandomål:

Kommandoexpedition var i Sverige det ämbetsverk (den expedition), särskilt för armén och särskilt för marinen, där alla kommandomål handlades och varifrån till dessa hörande expeditioner (bland annat generalorder) utgick. Dessa ämbetsverk inrättades 1840 och ersatte de tidigare generaladjutantsexpeditionerna; de antog benämningarna Lantförsvars- och Sjöförsvarsdepartementens kommandoexpeditioner.

Efter Lant- och Sjöförsvarsdepartementens sammanslagning till försvarsdepartementet (1920) stod båda kommandoexpeditionerna under detta och benämndes resp. Lantförsvarets kommandoexpedition och Sjöförsvarets kommandoexpedition. År 1936 tillkom även Flygvapnets kommandoexpedition. År 1945 sammanslogs de tre kommandoexpeditionerna till Försvarets kommandoexpedition, vilken 1965 fick namnet Försvarsdepartementets kommandoexpedition och upphörde 1979.

Kommandomål är i Sverige enligt regeringsformen (RF) ett regeringsärende som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut.

Denna typ ärenden får avgöras av försvarsministern under statsministerns överinseende och behöver inte tas upp i regeringen. Kommandomål kan handla om kommendering och placering av militär personal, övningar, tjänstgöring, eller reglementen, instruktioner och övriga föreskrifter för befälet i dylika ämnen samt om tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg.

Begreppet förekom i 1809 års regeringsform. År 1840 inrättades för handläggning av denna typ av ärenden kommandoexpeditioner, vilka efter sammanslagning 1945 avskaffades 1979.